فاطمه گواهی کاخکی
زعفرانکاران به خاک سیاه نشسته اند / مسئولان به داد مردم برسند

علیرغم افزایش شدید نرخ ارز و هزینه های کاشت ، داشت و برداشت زعفران ، اما این محصول تنها کالایی است که طی چند سال گذشته نه تنها افزایش قیمت نداشته است ، بلکه همواره رو به کاهش بوده است .

saffron

 

به گزارش صبح گناباد ، شنیده ها حاکی از آن است که بدلیل عدم توجیه اقتصادی ، متاسفانه بسیاری از کشاورزان مجبور به از بین بردن مزارع زعفران شده و یا آنرا رها کرده اند . این در حالی است که زعفران تنها امید ساکنان مناطق کمتر برخورداری مثل جنوب خراسان بود که بدلیل عدم دسترسی به منابع آب پایدار میتوانست کمک معیشت خانوارها باشد .

 

عدم مداخله جدی دولت برای ساماندهی بازار و کوتاه کردن دست دلالان سودجو نیز مزید بر علت شده است . فاطمه گواهی که خود از فعالان حوزه زعفران است ، یادداشتی انتقادی نوشته است که در ادامه مشاهده میفرمایید .

 


موضوع زعفران ومدیریت زعفران درایران تسهیلات صادرکننده های عمده زعفران و......واقعا یک حلقه مفقوده درایران است .ایرانی که اولین تولیدکننده این گیاه استراتژیک اشتغالزا درامدزا بشدت دارویی ودرمانگربسیاری ازبیماریهاست وارزآوری عالی داردبرای کشورمان چرابه این روز افتاده ؟

 

واقعا مسئولین ذیربط کجایند؟چراازخودکشاورزان کمک نمی گیرند ؟جرا باندمافیایی زعفران راکه سالهاست شیره جان کشاورزان زعفرانکاررامی مکندوبرای خودبرجهامی سازندودراکثرکشورهای اروپایی شرکت زده ومحصول ایران راخام برده صادرات کرده تسهیلات گرفته وبابرندهای همان کشورها توزیع ودردنیامی فروشند؟؟چراتجاری که فقط فصل زعفران سروکله اشان توی روستاهاپیدامی شودوکارگاههایشان دربقیه فصول سال غیرفعال بوده و عدم حصورشان درروستا جای سوال دارد حمایت می کنند؟؟

اقایان مسئول  وزارت جهادکشاورزی ریاست محترم جمهوری ایران وزرا و......بدادکشاورزان وزعفرانکاران برسیدامنیت غدایی راکلا رهاکرده اید

 

چرا؟؟؟ بذورتراریخته راحت وارد کشور می شود و کشاورزان درروستاهاباهزاران مشکل دست وپنجه نرم می کنند چراحمایتشان نمی کنید؟؟ تسهیلات هرساله اختصاص یافته به زعفران به جیب چه کسانی رفته ومیرود؟؟ اقای رییسی تسهیلاتی که درسالهای گذشته اختصاص یافته خواهشمندیم دستوردهیدبررسی کنندبه جیب چندکشاورز روستایی رفته ؟عمده این تسهیلات سرازکجادراورده است؟

 

آن یکی درکشور چین وژاپن واسپانیا شرکت زده محصول خام وناب ایران را غارت وبابرندهای چینی صادرمی کندوان دیگری درکشوری دیگر.خواهشمندیم شوراهای مختلفی که برای سرو سامان دادن به این صنعت زعفران تشکیل شده وهرکدام سازخودشان رامی زنندبیایندتجمیع شوند وچاره ای بیندیشند که فردادیراست .


گواهی ، تعاونی اتیه گناباد، زعفران یاقوت شرق تنج

اضافه کردن نظر


کد امنیتی
تغییر کد امنیتی