تا توانی به جهان خدمت محتاجان کن

201606102701223044رسول اکرم(ص):سیدالقوم خادمهم (کنزالعمال حدیث۱۷۵۱۷)

تاتوانی به جهان خدمت محتاجان کن

به دمی،یادرمی،یاقدمی،یاقلمی

دهمین دوره مجلس شورای اسلامی که ازهشتم خرداد۱۳۹۵آغازبه کارکرده بوددرروز۳۱اردیبهشت۱۳۹۹به کارخودپایان داد.

 

بسیاربجاومناسب است که ازنماینده محترم ومحبوب شهرهایمان دراین دوره،جناب آقای مهندس بنایی که درکنارسایرنمایندگان ملت باهمه فرازهاوفرودهاوضعف هاوقوتها،بدورازحب وبغض وتعلقات جناحی به ایفای نقش خطیرنمایندگی ملت ومردم فهیم شهرستانهای گنابادوبجستان همت گمارده ومنشاخدمات بسیارارزشمندی برای هموطنان وهمشهریان خودگشته اندصمیمانه تشکروقدردانی نماییم.

ایشان درطول دوره چهارساله خدمت درکسوت نمایندگی مردم ونیزدردوره شهرداری ازخودچهره ای خدوم، پرتلاش،مردمدارومعتدل به یادگارگذاشت.

مردم قدرشناس گنابادوبجستان قدرزحمات ایشان راپاس داشته وازخاطرنخواهندبرد.

برای ایشان درهرسنگردیگری که مشغول خدمت شوندآرزوی توفیق می کنیم.

ونیزآرزومی کنیم نماینده جدیدمان جناب آقای مهندس صفایی دردوره یازدهم مجلس شورای اسلامی ضمن بهره مندی ازتجارب گرانسنگ جناب بنایی وسایرنمایندگان ادوارمجلس توفیق خدمت روزافزون ومضاعف می نماییم.

پایگاه خبری تحلیلی صبح گناباد

اضافه کردن نظر


کد امنیتی
تغییر کد امنیتی