گزارش اختصاصی صبح گناباد
برخی از محدودیت های ناشی از حریمهای قنات قصبه رفع شده است