ریا کار نباشیم

11757465 252

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

یک سال ۳۶۵روز دارد، ۱۰۹۵بار فریاد میزند، میشنوی!؟؟

در عمق خواب صدای زنگ گوشی چنان هیجان زده ات میکند که انگار کیسه، کیسه پول به حسابت حواله کرده اند.

 

در بدترین شرایط دلواپس دلی هستی که پشت خط تلفنت به انتظار صدای توست. میترسی از دیر جواب دادن به تماسش دلخور شود.

روی مبل لم داده ای، این و پا آن پا میکنی

به قول پدر بزرگ شیطان سوار شانه هایت شده...

اما به اداره که میرسی کار مردم را به خاطر صف اول رها میکنی.

این اسمش ریاست یا زندگی نمیدانم.

اولین چیز که از آدمها میبینیم ژست عوام فریبانه ی دین داریست.

میشود لحظه ای فکر کنی؟؟ اصلا چرا باید دل خلقی را به دست آوری؟؟

فکر میکنم چون قرار است سربلند زندگی کنی

سربلند بین خلقی که تورا به دین داری میشناسند

یازده ماه سال صدایش را میشنوی، اما تاچشم خلق نباشد تمکینش نمیکنی..!!!!

یک ماه در سال را آن هم یکبار در روز به شوق شنیدن صدای صوتش لحظه شماری میکنی!!!

اما بی انصاف، برای چه منتظری؟؟

برای خلقی که تورا به سجده ببینند؟؟

یا برای سیر کردن شکمی روزه دار که از ترس جرایم گرسنه مانده است؟؟

این خصلت همه ی ماست... همدیگر را درک نمیکنیم.. به همدیگر کمک نمیکنیم... مگر اینکه منفعتی باشد.

مگر اینکه در چشم خلق یگانه شویم

مگر اینکه مقام و منصبی باشد برای پیشکش رفتارمان

همه را گول زدی... درست

خودت را چه؟؟

خودت که میدانی صدای اذان کم ارزش تر از صدای زنگ گوشی همراهت است.

خودت که میدانی تا خلقی به تو خیره نیستند نماز اول وقت نمیخوانی

خودت که میدانی تا ریا نباشد همدلی نمیکنی

پس لطفا نقابت را برای لحظه ای کنار بزن

آنجا که قرار است برویم کسی جز او مقام و منصب نمیبخشد

برای او باش تا همه برای تو شوند.

ریا کار نباشیم..

زنده دل